Historie Projektu

2012

Podepsána Dohoda o spolupráci mezi Agenturou pro jadernou energii Mongolska a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

2012-2015

Spolupráce mezi společnostmi Uranium Industry a.s. a Mon-Atom LLC byla vzata na vědomí mezivládním výborem mezi Českou republikou a Mongolskem, čímž byl projekt podpořen na mezinárodní úrovni.

2015

Mezi společnostmi Uranium Industry a.s. a Mon-Atom LLC byla podepsána akcionářská smlouva o založení společnosti Mon-Czech Uranium LLC JVC.

Společnosti Mon-Czech Uranium LLC byla udělena 1 licence na průzkum v oblasti Kholboo.

Společnost Uranium Industry a.s. získala 85 % podíl ve společnosti Gurvansaikhan LLC JVC od společnosti Denison Mines Corp.

2016

Společnosti Gurvansaikhan LLC byly uděleny 4 licence k těžbě

Spolupráce mezi společnostmi Uranium Industry a.s. a Kazatomprom NAC JSC byla stanovena podpisem memoranda o porozumění mezi společnostmi dne 8. prosince 2016. Spolupráce mezi společnostmi Uranium Industry a.s. a Kazatomprom NAC JSC zaznamenána v protokolu z 9. zasedání mezivládního výboru mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán.

2019-2021

Dokončení předběžných studií proveditelnosti pro 3 ložiska, dokončení studie proveditelnosti pro ložisko Hairhan, která byla upravena podle mongolských norem a schválena příslušným úřadem.

2022

Na ložisku Hairhan byl zahájen další terénní průzkum a vrtný program zaměřený na zvýšení zásob a dokumentaci na mezinárodní úrovni. Probíhají práce na aktualizované studii proveditelnosti pro ložisko Hairhan s cílem zvýšit roční produkci na 1000 tU.

Kontaktujte nás

Vyplňte formulář s otázkou o projektu nebo se můžete zeptat našeho AI asistenta

Důvod založení společnosti

Česká republika je historicky jednou z největších producentů uranu. S celkovou produkcí 110 000 tun uranu v letech 1946-2010. Komerční těžba uranu se datuje od roku 1840 v českém Jáchymově. V letech 1946-1990 probíhal intenzivní průzkum a těžba uranových rud na celém území České republiky, bylo objeveno 164 ložisek, 86 z nich bylo podrobně prozkoumáno, 66 bylo komerčně těženo (v 60. letech 20. století pracovalo v tomto odvětví téměř 50 000 lidí). Od roku 1989 začal postupný pokles objemu těžby na základě státem řízeného programu omezování těžby. bývalý státní koncern „Československý uranový průmysl“ (ČSUP) se v roce 1992 transformoval na státní podnik „DIAMO“, který v roce 2018 ukončil těžbu na posledním z ložisek uranových rud – Rožná. Hlavní činností tohoto státního podniku se následně stala likvidace negativních následků geologického průzkumu, těžby a produkce uranu a uhlí a rekultivační práce na obnově ekologického prostředí na územích České republiky zasažených touto produkcí.

V souladu s aktualizovanou „Státní energetickou koncepcí České republiky“, schválenou v roce 2011, se v následujících desetiletích očekává výrazný nárůst objemu elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách v České republice. Plánované zvýšení významu jaderné energetiky v energetickém portfoliu České republiky dalo podnět k vypracování koncepce „Surovinové politiky České republiky“, podle které se výrazně zvýší poptávka po uranovém koncentrátu v České republice.

Na základě analýzy situace v souvislosti s výše popsanými dlouhodobými výhledy a v návaznosti na nesporný fakt, že Česká republika disponuje unikátním know-how, bylo rozhodnuto o vytvoření skupiny odborníků v oblasti geologie, těžby a zpracování uranu, která by založila akciovou společnost URANIUM INDUSTRY. Toto rozhodnutí vzniklo na nejvyšší úrovni státních a vládních orgánů České republiky (Parlament a Senát ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí). Činnost společnosti URANIUM INDUSTRY by zahrnovala geologický průzkum, těžbu a následné zpracování uranových rud pro zahraničí, a to především v zemích s dlouhodobou tradicí spolupráce s Českou republikou, v nichž se úspěšně angažovaly československé geologické expedice a které jsou považovány za výhodné z hlediska rozvoje obchodních a ekonomických vztahů, tj. především v Mongolsku.

Společnost URANIUM INDUSTRY byla založena v roce 2011 a k dosažení svých cílů využívá jedinečného potenciálu České republiky a soustřeďuje vynikající odborníky v tomto oboru pro realizaci jednotlivých projektů (částečně hovoříme o odbornících mezinárodního významu). Společnost má uzavřeny smlouvy o spolupráci s předními státními geologickými a těžebními organizacemi a soukromými společnostmi. Mezi ně patří například organizace DIAMO sp, Česká geologická služba, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, OJSC Energie – stavebnictví a těžba, OJSC UJP Praha, OJSC MEGA , ALVEL JSC a další.

Historie vztahů mezi Českou republikou a Mongolskem

Více než 70 let diplomatických vztahů v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (CMEA)

Více než 60 let spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem v oblasti geologie a těžby přírodních zdrojů. V 60. letech 20. století objevila československá geologická expedice ložisko mědi Erdenet. Těžba a zpracování mědi byly zahájeny v roce 1978. Ročně se zde zpracuje 26 milionů tun rudy, z níž se vyrobí 530 000 tun měděného koncentrátu a 4 500 tun molybdenového koncentrátu ročně.

V 80. letech 20. století fungoval společný mongolsko-český podnik „Mongolchekhoslovakmetal“, který se zabýval geologickým průzkumem a těžbou přírodních zdrojů.

Od počátku 60. let 20. století studovalo a pracovalo v Československu (později v České republice) asi 25 000 Mongolů, kteří dnes zastávají klíčové pozice v orgánech státní správy (poslanci, ministr apod.).

Historie URANOVÉHO PRŮMYSLU v Mongolsku

Prvním impulsem k zahájení aktivit v oblasti geologického průzkumu a těžby uranové rudy v Mongolsku byl návrh na spolupráci ze strany ředitelů Mongolské agentury pro nerostné zdroje (MRAM) z dubna 2011. Tento návrh byl projednán s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Díky aktivní činnosti ministerstva byla zahájena oficiální komunikace mezi „Agenturou pro jadernou energii Mongolska“ (NEAM) a během oficiální návštěvy vládní delegace ČR v Mongolsku v dubnu 2012, kterou doprovázela i skupina podnikatelů, došlo k uzavření první dohody o spolupráci s NEAM. Na základě této dohody uspořádala společnost URANIUM INDUSTRY v druhé polovině roku 2012 řadu návštěv specializovaných podniků a vzdělávacích akcí pro zaměstnance NEAM a MON-ATOM LLC (mongolská státní společnost) v České republice. V listopadu 2012 byla na základě doporučení NEAM v ČR podepsána první dohoda o spolupráci mezi URANIUM INDUSTRY a MON-ATOM LLC, která se stala počátkem produktivní spolupráce – vytvoření společného česko-mongolského podniku „Mon-Czech Uranium“:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/asie-australie-a-tichomori/memorandum-o-spolupraci-pri-vyuzivani-lozisek-uranove-rudy-v-mongolsku–118839/

Díky podpoře řady vládních orgánů Mongolska byl na 5. zasedání česko-mongolské mezivládní komise v Praze (26.-27.8.2013) představen projekt vytvoření společného podniku „Mon-Czech Uranium LLC“ a jako jeden z prioritních projektů vzájemné spolupráce byl projekt zařazen do oficiálního protokolu ze zasedání.
Předseda vlády České republiky Jiří Rusnok v oficiálním dopise předsedovi vlády Mongolska Norovynu Altankhuyagovi vyjádřil vysoký zájem o spolupráci v oblasti průzkumu, těžby a zpracování uranových rud v Mongolsku a o vytvoření společného podniku „Mon-Czech Uranium“. Následně dne 2. 3. 2014 podepsal na návrh Mongolské agentury pro jadernou energii prezident Mongolska Cachjagín Elbegdorj příkaz k předání jednoho z nejvyšších státních vyznamenání Mongolska za zásluhy o rozvoj jaderné energetiky v Mongolsku předsedovi představenstva společnosti URANIUM INDUSTRY Dr. Milanu Klečkovi. Dne 6.3.2014 zplnomocněný velvyslanec Mongolska v České republice D. Zumbarellham slavnostně předal ocenění Dr. Milanu Klečkovi během ceremoniálu na mongolském velvyslanectví v Praze.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2014/03/07/prezident-mongolske-republiky-udelil-vysoke-statni-vyznamenani-rndr-milanovi-kleckovi/

V lednu 2015 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta Mongolska Cachiagina Elbegdorje v České republice. Během jednání prezidenta České republiky Miloše Zemana s prezidentem Mongolska Miloš Zeman zdůraznil význam oblasti průzkumu a těžby uranových rud v Mongolsku jako jedné z klíčových oblastí společné spolupráce obou zemí.
V dubnu až květnu 2015 mongolská vláda rozhodla, že Česká republika a společnost URANIUM INDUSTRY budou strategickým partnerem Mongolska v oblasti geologického průzkumu, těžby a zpracování uranových rud, jakož i v oblasti následné rekultivace dotčených území. Na zasedání mongolské vlády bylo schváleno vytvoření společného podniku „Mon-Czech Uranium LLC“. Dne 12.6.2015 se uskutečnil slavnostní ceremoniál oficiálního založení společnosti „Mon-Czech Uranium LLC“.

Na základě doporučení a souhlasu mongolské vlády bylo dne 17. 6. 2015 podepsáno memorandum o porozumění mezi URANIUM INDUSTRY, kanadskou společností Denison Mines Corp a státní společností NEAM o převzetí aktiv společnosti Denison Mines v Mongolsku.

Dne 30. 11. 2015 společnost URANIUM INDUSTRY oficiálně převzala aktiva společnosti Denison Mines Corp v Mongolsku.
V souladu s třístranným memorandem ze dne 17. 6. 2015 mongolská vláda splnila své závazky a 20. 9. 2015 vydala Agentura pro nerostné zdroje a ropné produkty Mongolska (MRPAM) společnosti JV Gurvansaikhan čtyři licence na těžbu uranových rud na ložiscích Hairhan, Choir, Gurvan-Saihan a Ulziit ve středním Mongolsku.

Rozvoj partnerství s kazašskou státní společností NAK KAZATOMPROM

Na základě oficiální komunikace se zástupci Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze o možnosti spolupráce v oblasti průzkumu a těžby uranových rud v Mongolsku byla v srpnu 2016 iniciována návštěva delegace URANIUM INDUSTRY v Astaně, kde proběhla řada jednání s vrcholovým vedením společnosti NAK KAZATOMPROM (KAP).

Ve dnech 20.-22.11.2016 proběhla řada jednání s NAK KAZATOMPROM během návštěvy Kazachstánu ministrem zahraničních věcí ČR L. Zaorálkem, kterého doprovázela delegace zástupců českých firem.

Ve dnech 6. – 8.12.2016, během následné návštěvy Kazachstánu delegací zástupců českých firem, která doprovázela ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka při jeho oficiální návštěvě Kazachstánu, bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi URANIUM INDUSTRY a NAK KAZATOMPROM.

https://www.kazatomprom.kz/en/media/view/kazatomprom-i-cheshskiy-uranium-industry-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-i

Dne 6.2.2017 proběhla oficiální jednání mezi URANIUM INDUSTRY, NAK KAZATOMPROM a českými vládními orgány, a to během oficiální návštěvy předsedy Parlamentu ČR J. Hamáčka v Kazachstánu, kterého doprovázela delegace zástupců českých firem. V průběhu jednání byl potvrzen vysoký zájem České republiky na rozvoji spolupráce mezi NAK KAZATOMPROM a URANIUM INDUSTRY v Mongolsku a na následných dodávkách uranových surovin do České republiky.

Ve dnech 20. – 21. 2. 2017 zorganizovala společnost URANIUM INDUSTRY cestu vedení NAK KAZATOMPROM do Mongolska, kde proběhla velmi pozitivní jednání s ministrem hornictví, předsedou parlamentu, výkonným ředitelem Agentury pro jadernou energii a vedením státní společnosti MON-ATOM. Třístranná spolupráce byla podpořena na všech úrovních.

Během 9. zasedání česko-kazachstánské mezivládní komise, které se konalo v Praze ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2017, byla protokolem upevněna podpora spolupráce mezi NAK KAZATOMPROM a URANIUM INDUSTRY.
NAK KAZATOMPROM vyjádřil připravenost podpořit URANIUM INDUSTRY při realizaci projektu průzkumu, těžby a výroby uranu v Mongolsku, pro který byla následně zahájena spolupráce mezi takovými dceřinými společnostmi KAP, jako je Institut vysokých technologií a Volkovgeologie, předními odborníky NAK KAZATOMPROM v oblasti geologie, geofyziky, hydrogeologie, těžby, loužení a plánování výroby.

Díky tomu byla v roce 2019 dokončena studie proveditelnosti pilotní těžby na ložisku Hairhan. Unikátní technologie, která bude využívána pro těžbu pomocí loužení in situ, bude splňovat nejmodernější požadavky uplatňované společností NAK KAZATOMPROM. Některé z technologií jsou unikátním know-how společnosti KAP, které bude poprvé použito při práci mimo Kazachstán. Souběžně se specialisté společnosti NAK KAZATOMPROM a zúčastněné firmy zabývali systematizací dostupných geologických materiálů, upřesněním objemu zásob a vypracováním plánu další těžby. Byla vypracována studie proveditelnosti pro ložisko Hairhan, podnikatelské plány pro rozvoj ložisek Ulziit a Gurvan-Saihan, studie rozsahu pro loužení na pevnině na ložisku Hairhan. V současné době provádí početný tým geologů závěrečné vrtné práce, aby byla výstavba ložiska Hairhan připravena na rok 2023. Existují všechny předpoklady očekávat, že díky nízkým nákladům a nejmodernější technologii se projekt GSJV stane jedním z nákladově nejefektivnějších projektů těžby uranu na současném trhu.